Loading cart contents...
Zobrazit košík K pokladně
SOUČET :

Obchodní podmínky pro FILMCREW PRODUCTION s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro veškeré služby poskytované společností FILMCREW PRODUCTION s.r.o. (dále jen „FILMCREW“) v oblasti pronájmu fotografické, video, světelné a zvukové techniky.

1.2. Pronajímatel je společnost FILMCREW PRODUCTION s.r.o., se sídlem na [adresa], IČ: [IČO], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v [město], oddíl C, vložka [číslo] (dále jen „Pronajímatel“).

1.3. Pronájem zařízení je poskytován na základě těchto Podmínek, které tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

2. Předmět pronájmu

2.1. Předmětem pronájmu je fotografická, video, světelná a zvuková technika uvedená v ceníku Pronajímatele, který je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

2.2. Nájemce je povinen se seznámit s technickými specifikacemi pronajatého zařízení a nést plnou odpovědnost za jeho používání.

3. Pronájem a úhrada

3.1. Pronájem zařízení je možný po předchozí rezervaci prostřednictvím webového formuláře na stránkách Pronajímatele.

3.2. Cena pronájmu zařízení je stanovena dle aktuálního ceníku Pronajímatele. Platba za pronájem je splatná předem, a to nejpozději při převzetí zařízení.

3.3. Nájemce je povinen zaplatit i kauci ve výši stanovené Pronajímatelem, která slouží k zajištění případných škod na pronajatém zařízení. Kauce bude vrácena Nájemci po vrácení zařízení v původním stavu.

4. Převzetí a vrácení zařízení

4.1. Zařízení je Nájemci předáno v době sjednané při rezervaci na místě určeném Pronajímatelem.

4.2. Nájemce je povinen zařízení vrátit v termínu sjednaném při rezervaci. Při zpoždění se může účtovat penále dle stanovených podmínek.

4.3. Při vrácení zařízení je provedena kontrola jeho stavu. Za poškození nebo ztrátu zařízení je Nájemce povinen nahradit jeho hodnotu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne zveřejnění na webových stránkách Pronajímatele.

5.2. Vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí právním řádem České republiky.

5.3. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny přátelsky, pokud to nebude možné, budou řešeny soudní cestou.

Kontaktní údaje Pronajímatele:

FILMCREW PRODUCTION s.r.o.

Adresa: [adresa]

IČ: [IČO]

Telefon: [telefonní číslo]

Email: [emailová adresa]

Webové stránky: [webová adresa]